Osprey Hospital

Pair of ospreys at the von Arx Wildlife Hospital